تقــویم اقتصادی هفتــگی

فقط خبر های امروز

کلیه زمان های تقویم به ساعت ایران هستند (راهنمای علائم)

زمان
ارز
عنوان
قبلی
پیش بینی
فعلی
یکشنبه۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱
20:15
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Mauderer
پیش بینی:
واقعی:
دوشنبه۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱
09:05
JPY
سخنرانی رئیس بانک مرکزی ژاپن - Kuroda
پیش بینی:
واقعی:
13:20
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Beermann
پیش بینی:
واقعی:
15:15
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
پیش بینی:
واقعی:
16:00
USD
شاخص سفارشات کالاهای بادوام (خالص) (ماهانه) (اوت)
پیش بینی: 0.5%
واقعی: 0.2%
16:00
USD
شاخص سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) (اوت)
پیش بینی: 0.7%
واقعی: 1.8%
16:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Williams
پیش بینی:
واقعی:
18:30
GBP
سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان - Bailey
پیش بینی:
واقعی:
18:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Panetta
پیش بینی:
واقعی:
19:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Williams
پیش بینی:
واقعی:
20:20
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Brainard
پیش بینی:
واقعی:
( امروز ) سه شنبه۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱
03:20
JPY
گزارش آخرین نشست بانک مرکزی ژاپن - BoJ Minutes
پیش بینی:
واقعی:
05:00
AUD
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (اوت)
پیش بینی: -2.5%
واقعی: -1.7%
09:30
EUR
شاخص فضای مصرف کننده آلمان (اکتبر)
پیش بینی: -1.6
واقعی: 0.3
14:00
EUR
سخنرانی نایب رئیس بانک مرکزی آلمان - Buch
پیش بینی:
واقعی:
15:30
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
پیش بینی:
واقعی:
16:00
USD
تراز تجاری بخش کالا (اوت)
پیش بینی:
واقعی: -87.60B
16:00
USD
شاخص انبار خرده فروشی (به جز خودرو) (اوت)
پیش بینی:
واقعی: 0.6%
16:00
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - De Guindos
پیش بینی:
واقعی:
16:30
USD
شاخص بهای مسکن تک خانوار در 20 کلان شهر آمریکا (سالانه) (ژوئیه)
پیش بینی: 20.0%
واقعی: 19.9%
17:15
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Panetta
پیش بینی:
واقعی:
17:30
USD
شاخص اطمینان مصرف کننده CB (سپتامبر)
پیش بینی: 114.5
واقعی: 109.3
17:30
USD
سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا - Powell
پیش بینی:
واقعی:
18:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Schnabel
پیش بینی:
واقعی:
21:10
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bowman
پیش بینی:
واقعی:
21:10
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bowman
پیش بینی:
واقعی:
21:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Panetta
پیش بینی:
واقعی:
22:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic
پیش بینی:
واقعی:
چهارشنبه۲۹ سپتامبر ۲۰۲۱
00:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
پیش بینی:
واقعی:
09:30
GBP
شاخص بهای مسکن در کل کشور (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی:
09:30
GBP
شاخص بهای مسکن در کل کشور (سالانه)
پیش بینی:
واقعی:
09:30
EUR
شاخص خرده فروشی آلمان (ماهانه) (اوت)
پیش بینی: 1.3%
واقعی:
13:10
EUR
حراج اوراق قرضه ده ساله آلمان
پیش بینی:
واقعی:
15:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - De Guindos
پیش بینی:
واقعی:
16:00
CAD
شاخص بهای مواد خام (ماهانه) (اوت)
پیش بینی:
واقعی:
16:45
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Elderson
پیش بینی:
واقعی:
17:30
USD
شاخص خانه های در معرض فروش (ماهانه) (اوت)
پیش بینی: 1.4%
واقعی:
17:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Mauderer
پیش بینی:
واقعی:
18:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: -1.652M
واقعی:
18:00
USD
ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی:
واقعی:
18:00
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Lane
پیش بینی:
واقعی:
19:15
GBP
سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان - Bailey
پیش بینی:
واقعی:
19:15
USD
سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا - Powell
پیش بینی:
واقعی:
19:15
JPY
سخنرانی رئیس بانک مرکزی ژاپن - Kuroda
پیش بینی:
واقعی:
19:15
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
پیش بینی:
واقعی:
20:00
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic
پیش بینی:
واقعی:
پنجشنبه۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱
00:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Williams
پیش بینی:
واقعی:
01:15
NZD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (اوت)
پیش بینی:
واقعی:
03:20
JPY
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (اوت)
پیش بینی: -0.5%
واقعی:
03:20
JPY
شاخص خرده فروشی (سالانه) (اوت)
پیش بینی: -1.0%
واقعی:
03:30
NZD
شاخص اطمینان کسب و کار (سپتامبر)
پیش بینی:
واقعی:
04:30
CNY
شاخص PMI ترکیبی (سپتامبر)
پیش بینی:
واقعی:
04:30
CNY
گزارش PMI بخش تولیدی (سپتامبر)
پیش بینی: 50.1
واقعی:
04:30
CNY
شاخص PMI بخش غیر تولیدی (سپتامبر)
پیش بینی:
واقعی:
05:00
AUD
شاخص مجوز های ساخت وساز (ماهانه) (اوت)
پیش بینی: -5.0%
واقعی:
05:00
AUD
تامین منابع اعتباری بخش خصوصی (ماهانه) (اوت)
پیش بینی:
واقعی:
05:15
CNY
شاخص PMI بخش تولیدی چین (کایکسین) (سپتامبر)
پیش بینی: 49.5
واقعی:
09:30
GBP
شاخص سرمایه گذاری کسب و کار (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی:
واقعی:
09:30
GBP
حساب جاری (سه ماهه دوم)
پیش بینی: -15.6B
واقعی:
09:30
GBP
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 4.8%
واقعی:
09:30
GBP
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 22.2%
واقعی:
09:30
GBP
شاخص بهای مسکن در کل کشور (سالانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 10.7%
واقعی:
09:30
GBP
شاخص بهای مسکن در کل کشور (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 0.6%
واقعی:
10:30
CHF
شاخص های پیشرو KOF (سپتامبر)
پیش بینی: 110.0
واقعی:
10:30
JPY
سخنرانی رئیس بانک مرکزی ژاپن - Kuroda
پیش بینی:
واقعی:
10:40
JPY
سخنرانی رئیس بانک مرکزی ژاپن - Kuroda
پیش بینی:
واقعی:
11:25
EUR
تغییرات بیکاری آلمان (سپتامبر)
پیش بینی: -33K
واقعی:
11:25
EUR
نرخ بیکاری (سپتامبر)
پیش بینی: 5.4%
واقعی:
11:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Panetta
پیش بینی:
واقعی:
11:40
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Mauderer
پیش بینی:
واقعی:
12:30
EUR
نرخ بیکاری (اوت)
پیش بینی: 7.5%
واقعی:
15:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 0.1%
واقعی:
16:00
USD
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 6.6%
واقعی:
16:00
USD
شاخص قیمتی تولید ناخالص داخلی (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 6.1%
واقعی:
16:00
USD
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
پیش بینی: 335K
واقعی:
17:15
USD
شاخص PMI شیکاگو (سپتامبر)
پیش بینی: 65.0
واقعی:
17:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Williams
پیش بینی:
واقعی:
18:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic
پیش بینی:
واقعی:
جمعه۰۱ اکتبر ۲۰۲۱
تعطیلی
تعطیلات روز ملی چین
02:00
AUD
شاخص تولیدی AIG (سپتامبر)
پیش بینی:
واقعی:
03:00
JPY
نسبت موقعیت های شغلی به متقاضیان کار (اوت)
پیش بینی: 1.14
واقعی:
03:20
JPY
شاخص ارزیابی همه صنایع بزرگ ژاپن (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 9.1%
واقعی:
03:20
JPY
شاخص چشم انداز شرکت های تولیدی بزرگ (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 15
واقعی:
03:20
JPY
شاخص وضعیت شرکت های بزرگ تولیدی (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 13
واقعی:
03:20
JPY
شاخص وضعیت شرکت های بزرگ خدماتی (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 3
واقعی:
04:00
AUD
شاخص وام مسکن (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی:
09:30
EUR
شاخص خرده فروشی آلمان (ماهانه) (اوت)
پیش بینی: 1.5%
واقعی:
11:00
CHF
شاخص PMI بخش تولیدی (سپتامبر)
پیش بینی: 65.5
واقعی:
11:25
EUR
شاخص PMI بخش تولیدی آلمان (سپتامبر)
پیش بینی: 58.5
واقعی:
11:30
EUR
گزارش PMI بخش تولیدی (سپتامبر)
پیش بینی: 58.7
واقعی:
12:00
GBP
گزارش PMI بخش تولیدی (سپتامبر)
پیش بینی: 56.3
واقعی:
12:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه)
پیش بینی:
واقعی:
12:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 3.3%
واقعی:
12:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی:
16:00
USD
شاخص خالص PCE (سالانه) (اوت)
پیش بینی: 3.6%
واقعی:
16:00
USD
شاخص خالص PCE (ماهانه) (اوت)
پیش بینی: 0.2%
واقعی:
16:00
USD
شاخص تورمی PCE (سالانه) (اوت)
پیش بینی:
واقعی:
16:00
USD
شاخص تورمی PCE (ماهانه) (اوت)
پیش بینی:
واقعی:
16:00
USD
مخارج شخصی (ماهانه) (اوت)
پیش بینی: 0.6%
واقعی:
16:00
CAD
تولید ناخالص داخلی - GDP (ماهانه) (ژوئیه)
پیش بینی: -0.2%
واقعی:
17:15
USD
گزارش PMI بخش تولیدی (سپتامبر)
پیش بینی:
واقعی:
17:30
USD
گزارش اشتغال بخش تولیدی (گزارش موسسه ISM) (سپتامبر)
پیش بینی:
واقعی:
17:30
USD
شاخص PMI بخش تولیدی (گزارش موسسه ISM) (سپتامبر)
پیش بینی: 59.6
واقعی:
17:30
USD
شاخص انتظارات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (سپتامبر)
پیش بینی:
واقعی:
17:30
USD
شاخص تمایلات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (سپتامبر)
پیش بینی: 71.0
واقعی:
19:00
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Schnabel
پیش بینی:
واقعی:
20:30
USD
آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
20:30
USD
آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
23:00
GBP
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
23:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
پیش بینی:
واقعی:
23:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
پیش بینی:
واقعی:
23:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100
پیش بینی:
واقعی:
23:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
پیش بینی:
واقعی:
23:00
AUD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
23:00
JPY
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
23:00
EUR
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
پیش بینی:
واقعی:

شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب های خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید

شرح علائم و اختصارات

سخنرانی بازنگری شده انتشار مقدماتی

تاثیر بر بازار کم متوسط زیاد

کلیه زمان های تقویم به ساعت ایران هستند