آخرین به روز رسانی

پنجشنبه ۲۹ آگوست ۲۰۱۹
ساعت ۰۱ : ۱۹ به وقت تهران

EURUSD

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 1.1165 متوسط S1 1.10625 قـوی
R2 1.125 قـوی S2 1.105 ضعیف
R3 1.135 متوسط S3 1.1 ضعیف

USDJPY

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 106.649 ضعیف S1 105 ضعیف
R2 107.1 متوسط S2 104.5 متوسط
R3 108 قـوی S3 102.5 قـوی

GBPUSD

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 1.2378 ضعیف S1 1.22 ضعیف
R2 1.25 قـوی S2 1.21 متوسط
R3 1.2591 قـوی S3 1.2 قـوی

USDCHF

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 .99025 ضعیف S1 .97225 ضعیف
R2 .9975 متوسط S2 .965 متوسط
R3 1.0071 قـوی S3 .9565 قـوی

AUDUSD

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 .6815 ضعیف S1 .6725 قـوی
R2 .691 قـوی S2 .6675 متوسط
R3 .7 قـوی S3 .65 متوسط

NZDUSD

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 .6404 قـوی S1 .63 متوسط
R2 .6475 متوسط S2 .62 قـوی
R3 .655 ضعیف S3 .6117 متوسط

USDCAD

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 1.3347 ضعیف S1 1.3225 ضعیف
R2 1.341 متوسط S2 1.3222 متوسط
R3 1.34623 قـوی S3 1.3 قـوی

GOLD

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 1560 ضعیف S1 1520 ضعیف
R2 1575 متوسط S2 1490 متوسط
R3 1600 قـوی S3 1480 متوسط

S&P 500

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 2900 متوسط S1 2840 متوسط
R2 2941 ضعیف S2 2810 قـوی
R3 3000 متوسط S3 2775 ضعیف

EURGBP

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 .9125 متوسط S1 .888 متوسط
R2 .9185 قـوی S2 .87 متوسط
R3 .932 متوسط S3 .85 متوسط

GBPJPY

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 131.6 ضعیف S1 129 ضعیف
R2 133 متوسط S2 128.2 متوسط
R3 134 قـوی S3 126 قـوی

EURJPY

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 117.9 ضعیف S1 116.5 ضعیف
R2 119.03 متوسط S2 115.5 متوسط
R3 120 قـوی S3 115 قـوی

DAX

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 11850 متوسط S1 11550 ضعیف
R2 11941 متوسط S2 11367 متوسط
R3 12141 قـوی S3 11480 ضعیف

SILVER

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 18.5 ضعیف S1 17.75 ضعیف
R2 18.75 متوسط S2 17.2 قـوی
R3 19 قـوی S3 16.8175 قـوی

AUS200

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 6765 متوسط S1 6612 ضعیف
R2 6800 ضعیف S2 6500 ضعیف
R3 6900 ضعیف S3 6401 متوسط

CRUDE OIL

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 56.75 ضعیف S1 53.75 ضعیف
R2 57.47 متوسط S2 53 متوسط
R3 58.33 قـوی S3 51.5 قـوی

FRA40

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 5581 ضعیف S1 5200 ضعیف
R2 5860 ضعیف S2 5173 متوسط
R3 6164 قـوی S3 5000 متوسط

DXY

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 98.45 ضعیف S1 97.7 ضعیف
R2 98.93 متوسط S2 97 متوسط
R3 99.25 قـوی S3 96 قـوی

BITCOIN

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 10425 ضعیف S1 9570 ضعیف
R2 10655 متوسط S2 9500 متوسط
R3 11000 قـوی S3 9060 قـوی

LITECOIN

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 101.475 ضعیف S1 84.060 ضعیف
R2 130.457 متوسط S2 80.312 متوسط
R3 147.172 قـوی S3 63.597 قـوی

XRP

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 0.4443 ضعیف S1 0.3580 ضعیف
R2 0.5934 متوسط S2 0.3450 متوسط
R3 0.6762 قـوی S3 0.2622 قـوی

ETHER

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 280.080 ضعیف S1 223.310 ضعیف
R2 295.114 متوسط S2 203.608 متوسط
R3 340.867 قـوی S3 157.855 قـوی

WALL STREET

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 26233,5 متوسط S1 25650 متوسط
R2 26500 ضعیف S2 25500 متوسط
R3 26575 متوسط S3 25325 ضعیف

USDCNH

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 7.2 متوسط S1 7.1 متوسط
R2 7.225 متوسط S2 7 متوسط
R3 7.25 قـوی S3 6.9473 متوسط

Footsie

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 7166 متوسط S1 7019 متوسط
R2 7240 متوسط S2 6900 قـوی
R3 7319 متوسط S3 6733 ضعیف

JPY225

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 20800 متوسط S1 20110 قـوی
R2 21000 ضعیف S2 20000 متوسط
R3 21760 قـوی S3 10740 ضعیف