مطالب برچسب

الگوی کندل پوششی

الگوی کندل پوششی (Engulfing)

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۸

سیگنال یابی با استفاده از الگوی کندل پوششی (کندل انگالفینگ) (Engulfing)

سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۶