مطالب برچسب

الگوی مثلث افزایشی و کاهشی غیر متقارن

الگوهای قیمتی ادامه دهنده؛ پترن های کلاسیک

یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۷:۳۷